Zahtjevi:


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama.

Preuzmite ovdje.

Zakon o pravu na pristup informacijama

Ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)..

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te načelu međusobnog poštovanje i suradnje. U skladu s člankom 5. stavkom 1. točki 5. Zakona o pravu na pristup informacijama, pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točki 3. Zakona o pravu na pristup informacijama je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točki 6. Zakona o pravu na pristup informacijama znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a ako ne naznači informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati službeniku za informiranje.

Službenica za informiranje: BLANKA PERUŠINOVIĆ.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija može se podnijeti ZDRAVSTVENOJ USTANOVI LJEKARNA SLAVONSKI BROD:

 • pisanim putem na adresu:
  ZDRAVSTVENOJ USTANOVI LJEKARNA SLAVONSKI BROD
  Vukovarska ulica 10
  35000 Slavonski Brod
 • putem elektroničke pošte:
  racunovodstvo@ljekarna-sb.hr
 • telefonom na broj:
  +385 (0)35 445 417

 • ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA SLAVONSKI BROD ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.
  Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

  Molimo Vas da svoje zahtjeve upućujete putem predviđenih obrazaca kako slijedi:
  1. Zahtjev za pristup informacijama;
  2. Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije;
  3. Zahtjev za ponovnu uporabu informacije.