Propisi:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18)

Zakon o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04, 37/08)

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13)

Zakon o ljekarništvu (NN 121/03, 142/06, 35/08, 117/08)

Zakon o lijekovima (NN 76/13, 90/14, 100/18)

Zakon o hrani (NN 81/13, 14/14, 30/15, 115/18))

Zakon o hrani za posebne prehrambene potrebe  (prestao važiti, NN 39/13 i bio na snazi od 01.07.2013. do 21.07.2017., od  22.07.2017. ovu materiju uređuje Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti NN 69/17, 114/18 na snazi od 01.04.2019.

Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10, 115/18 na snazi od 22.07.2010. do 31.03.2019., a od 01.04.2019. na snazi je Zakon o državnom inspektoratu (NN 115/18)

Zakon o predmetima opće uporabe (NN 39/13, 47/14 na snazi od 01.07.2013. do 31.03.2019., a od 01.04.2019. Zakon o predmetima opće uporabe (NN 39/13, 47/14, 114/18).

Zakon o medicinskim proizvodima (NN 76/13)

Zakon o suzbijanju zlouporabe droga (NN 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11, 80/13)

Zakon o kemikalijama (NN 18/13, 115/18)

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)

Zakon o radu (NN 93/14, 127/17)

Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Zakon o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18)

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)

Uredba (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27.04.2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) – SL EU L119

Opći akti:

Statut Zdravstvene ustanove ljekarna Slavonski Brod – Broj:-III/1 Ur.broj: 1/2018

Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva Zdravstvene ustanove ljekarna Slavonski Brod  –  Klasa: B-III/3-1, Broj: 1/2018

Dodatak I. Kolektivnog Ugovora za djelatnost zdravstva Zdravstvene ustanove ljekarna Slavonski Brod – Broj: B-III/3-3, Ur.broj: 3/2018

Pravilnik o organizaciji rada i unutarnjem ustrojstvu Zdravstvene ustanove ljekarna Slavonski Brod – Broj: B-III/3-15, Ur.broj: 15/2016

Pravilnik o radu Zdravstvene ustanove ljekarna Slavonski Brod – Broj: B-III/3-2, Ur.broj: 2/2018

Izmjene i dopune Pravilnika o radu Zdravstvene ustanove ljekarna Slavonski Brod – B-III/3-4, Ur.broj: 4/2018

Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i ostalim materijalnim pravima radnika – Broj: B-III/3-16,

Ur.broj: 16/2016

Izmjene i dpoune dodatka I Popisa ranih mjesta s koeficijentiama složenosti poslova u Zdravstvenoj ustanovi Ljekarna Slavonski Brod B-III/3-5, Urbroj: 5/2018

Pravilnik o materijalnoj odgovornosti – Broj:B-III/3-2, Ur.broj: 2/2015

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskoga i registraturnoga gradiva – Broj: B-III/3-17, Ur.broj: 17/2016

Pravilnik o jednostavnoj nabavi robe/radova/usluga – Brodj:B-III/3-3, Urbroj: 3/2017

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka – Broj: B-I/6-1, Ur.broj: 1/18

Pravilnik o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne (NN 26/07)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne (NN 118/07)

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne (NN 81/08)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne (NN 98/12)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne (NN 116/15)

Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept (NN 17/09)

Izmjene: (NN 46/09, 4/10, 110/10, 131/10, 1/11, 16/11, 52/11, 129/13, 146/13, 45/14, 81/14 i 17/15)

Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima (NN 7/12)

Izmjene: (NN 14/12, 23/12, 25/12, 45/12, 69/12, 85/12, 92/12,119/12, 147/12, 21/13, 38/13,

93/13, 119/13, 125/13, 129/13, 136/13, 141/13, 154/13, 11/14, 12/14, 22/14 i 34/14)

Pravilnik o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja zdravstvenih ustanova, odnosno privatne prakse u osnovnoj mreži zdravstvene djelatnosti (NN 94/05)

Izmjene: (NN 136/06, 80/07, 117/07, 64/08, 118/09, 50/10 i 126/11)

Pravilnik o  uvjetima za obavljanje prometa na malo i davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo medicinskim proizvodima (NN 133/13)

Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama  za promet na malo lijekovima (NN 122/14)

Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom (NN NN 50/15)

Pravilnik o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept (NN 86/13)

Pravilnik o dopuni Pravilnika o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept (NN 102/14)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept (NN 107/15)

Pravilnik o dopuni Pravilnika o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept (NN 72/16)

Pravilnik o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (NN 124/13)

Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (NN 2/11)

Pravilnik o dopunama Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (NN 4/13)

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (NN 126/14)

Pravilnik o dopuni Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (NN 135/15)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih djelatnika – Program pripravničkog staža za magistre farmacije (NN 130/99)

Program pripravničkog staža za farmaceutske tehničare (NN 20/94)

Pravilnik o  početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u mreži javne zdravstvene službe (NN 4/14)

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju magistara farmacije (NN 73/08)

Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 61/11)

Pravilnik o dopuni Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti ( NN 128/12)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 124/15)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 8/16)

Pravilnik o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarnički depo (NN 80/12)

Pravilnik o stručnom nadzoru u ljekarništvu (NN 86/04)

Odluke:

Odluka o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje ugovora (NN 1/11)

Izmjene: (NN 6/11, 31/11, 78/11, 153/11,38/12, 61/12, 118/12, 147/12, 38/13 i 99/13)

Odluka o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 156/13)

Izmjene: (NN 24/14)

Odluka o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi (NN 15/92, 29/93, 65/93, 31/95, 73/99, 3/00, 18/00, 118/01, 44/02, 76/02, 85/02, 92/02,130/02,151/02, 11/03, 32/03, 43/03, 203/03, 30/05, 88/05, 136/06, 16/07, 40/07, 57/07, 80/07, 84/07, 98/07, 111/07, 130/07,54/08, 85/08, 133/08, 2/09, 10/09, 17/09, 110/10, 49/13, 65/13, 99/13, 103/13, 125/13, 34/14 i 74/14)

Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 156/13)

Izmjene: (NN 11/14, 12/14, 34/14, 54/14, 66/14, 74/14 i 106/14)

Odluka o načinu oblikovanja maloprodajnih cijena lijekova i drugih sredstava koji nisu predmet ugovaranja s HZZO-m  –  link Hrvatske ljekarničke komore kojim se izravno dovodi na dokument

Ostalo:

Popis opojnih droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu opojnih droga (NN 50/09)

Popis kozmetičkih i drugih sredstava kojima ljekarne mogu opskrbljivati korisnike (NN 12/04)

Dopune: (NN 35/12, 85/12, 36/13, 6/14 i 10/15)

Objavljene liste lijekova HZZO-a – link Hrvatske ljekarničke komore kojim se izravno dovodi na dokument

Popis pomagala HZZO-a –  link Hrvatske ljekarničke komore kojim se izravno dovodi na dokument